Cél:

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait a Hiszünk Benned! Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő vagy Alapítvány)
(kurátori elnök: Tófalvi Renáta; székhely: 1083, Budapest, Práter utca 4.; adószám: 19202780-1-42; Telefonszám: 06309475267; e-mail cím: mfkucko@gmail.com; hol gyűjtjük az adatot: www.mozgasfejlesztokucko.hu és www.pacsirtafejleszto.hu)
gyűjti.

Milyen adatforgalom/kezelés történik?

Kapcsolatfelvétel
A kapcsolatfelvétel során az érdeklődők üzenetet küldhetnek az Alapítvány munkatársainak, annak érdekében, hogy bővebb információhoz jussanak vagy időpontot foglaljanak.
Adatkezelés célja: információkérés, kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás.
Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, tárgy, csoport választás, üzenet.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.
Adatkezelés időtartama: 1 év.
Adattárolás módja: levelezőrendszer (fent említett e-mail cím).
Adatfeldolgozók, valamint az adatok megismerésére jogosultak köre: Hiszünk Benned! Alapítvány munkavállalói, megbízott alvállalkozói, önkéntesei.
Az Érintett (azok a szülők, családok, magánszemélyek, gyámok, akik igénybe veszi az Alapítvány szolgáltatásait) hozzájárulását azzal fejezi ki, amennyiben üzenetet küld az Alapítványnak. A GDPR 13. cikkének megfelelve az Alapítvány jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő kapcsolatfelvétel feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

Az adatkezelő hogyan tárolja a megadott adatokat?

1. az adatokat tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
2. adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni; tehát az alapítvány csak és kizárólag információkérés, kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás használja a megadott információkat
3. adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
4. adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
5. csak a szükséges körben férhetnek hozzá az adatokhoz (mértékben, személyben)
6. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
7. az adatokat nem adja ki egy harmadik fél számára és nem hozza nyilvánosságra az alapítvány

Az érintettek jogai:

(1) A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az Érintettnek általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

A Szabályzat módosítása

A Hiszünk Benned! Alapítvány a saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen Szabályzatot módosíthatja, melyet a Honlapunkon (www.mozgasfejlesztokucko.hu és/vagy www.pacsirtafejleszto.hu) teszünk elérhetővé.

Jogorvoslati lehetőségek

(1) Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),
b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.